Vi er blevet informeret om at lovkravene i den nye bekendtgørelse i forhold til §50 forpligtigelser til at kommunerne opdaterer BBR registreringerne med eksempelvis sløjfningstidspunktet kun er gældende fremadrettet.
Hvis/når §50 kravet kun er gældende fremadrettet ”udhuler” det i nogen grad den oprydning som bekendtgørelsen ellers kunne have varetaget og hvis det er miljøstyrelsens fortolkning bliver det jo praksis. Vi tillader os at mene at det er for at holde hånden over tilsynsmyndighederne og kun kan være skjult af formuleringen markeret med fed skrift:

§ 50. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed, jf. § 51, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen, i det omfang kommunalbestyrelsen får meddelelse herom i medfør af denne bekendtgørelse, registrere følgende oplysninger, der er relevante for den enkelte tank, som teknisk anlæg i Bygnings- og Boligregisteret (BBR):

1) Klassifikation

2) Indhold

3) Etableringsår

4) Placering (overjordisk, nedgravet, indendørs)

5) Typegodkendelsesnummer

6) CE-mærkning

7) Størrelse

8) Fabrikationsår

9) Fabrikationsnummer

10) Supplerende indvendig korrosionsbeskyttelse

11) Sløjfning

12) Sløjfningsår

Problemet!

“Bjerget” af udfordringer med utilstrækkeligt tømte olietanke og omfanget af kommende tanksløjfninger er stadigvæk det samme, men med fortolkningen er tilsynsmyndighedernes del af “festen” naturligvis blevet væsentligt mindre. Tankene ligger der stadigvæk og det er stadigt eks. lovkrav at nedgravede tanke som man ikke kender årgangen på skal sløjfes straks, at tanke skal/skulle have været tømt for restindholdet (men alt for sjældent er blevet det). Mulighederne for straf eksisterer også fortsat fsv angår pligt til rettidig og fyldestgørende tømning og alle de øvrige forhold udover at opdatere BBR registret.
Med andre ord er bjerget akkurat lige så stort som før, men det skal formidles direkte til den enkelte tankejer og hvem skal nu varetage det når tilsynsmyndigheden bliver fritaget for at bruge ressourcer til det.
Lidt forsimplet kan man sige at vejen til en ren undergrnd står foran at skulle bygges, men der mangler en væsentlig aktør på området.

Ulogisk

Umiddelbart synes det iøvrigt næsten ulogisk at §50 kravet indføres udover at det er for at lave bekendtgørelsen mere overskuelig, fordi det har alle dage været et krav at tankene skulle registreres (men ikke altid blevet taget hånd om i praksis fra den enkelte tankejer/installatør). At der så fremover eksempelvis skal fremgå en sløjfningstermin letter naturligvis lidt på overblikket fremadrettet, men hvis vi tænker lidt længere frem har typegodkendte tanke som installeres i fremtiden hhv 30 års levetid hvis de er over jorden, og 40 eller 50 år hvis de er nedgravet og alle snakker om at olietanke skal være udfaset i 2030 dvs. længe før de når til sløjfningsterminen. Man kan derfor spørge sig selv hvad formålet egentligt er!

Den tikkende miljøbombe

Med fortolkningen mister samfundet en oplagt (og nødvendig) mulighed for at rydde fuldstændigt op i den tikkende bombe af olietanke med en miljørisiko hvor ingen ved hvornår lunten er slut og skaden sker.
Nu er bekendtgørelsen i stedet decimeret i kraft af at ansvaret for oprydningen ene og alene hviler på tankejere – som i alt for mange tilfælde ikke er ordentligt oplyste på området.
Den nødvendige viden er umådeligt svært at viderebringe, når de offentlige instanser ikke byder ind i større grad.
Det skal nævnes at bekendtgørelsen er langt mere præciseret end førhen og vi mener at tankejere som bruger tiden til at sætte sig ind i de forpligtigelser som der er, bør kunne forstå budskabet og risikoen. På den måde er den nyeste lovgivning et skridt i den rigtige retning – det bliver bare en anelse ”hult” af at der ikke tages fat i problematikken for alvor. For selvom de offentlige instanser vil kunne dække sig ind over at reglerne eksisterede når det om (sandsynligvis) få år begynder at få alvorlige konsekvenser – så nytter det jo i virkeligheden ikke noget som helst sted hvem som har/havde fejlen når regningen skal betales og vi alle står til regnskab overfor en potentielt olieødelagt miljøtilstand……..

I forhold til vor integritet, føler vi os forpligtiget til at nævne at det ikke er ”brødnid” når vi påpeger behovet. Vi kan forretningsmæssigt akkurat lige så vel leve af at skulle undersøge og oprydde grunde efter olieforureninger til den tid, men vil, til enhver tid, hellere være på forkant overfor miljøet og agere på truslen i stedet for at reagere på skaden.
Desværre er sandsynligheden for at der ageres blevet væsentligt forringet ved miljøstyrelsens ”beskyttelse” af tilsynsmyndighederne frem for miljøet, når en ellers veltænkt §50 ikke effektueres for alvor!

Vi finder det påfaldende at det altid har været myndigheden som skulle sørge for tilsyn på at reglerne blev overholdt i de gældende love for området, således som de har udviklet sig siden 1970.
Når der så viser sig at være så mange tilfælde af manglende registrering, ukorrekte tømninger og ulovlige tanke er det så tilsynet som igennem årene ikke har været tilstrækkeligt?
Er det tankejerne som bærer skylden for ikke at kende reglerne godt nok?
Er det samfundet, som sådan der har svigtet i forhold til en fælles indsats?
Eller er det en kombination af alle tingene?

Hvem skal betale?

På sigt bliver det en fælles opgave – spørgsmålet er hvem som skal betale regningen i sidste ende! Som reglerne er nu vil det være den enkelte tankejer i 99% af alle tilfælde, men hvad nytter det hvis han/hun ikke kan betale og den nærliggende vandboring er ødelagt?

Ærgerligt hvis ikke anledningen med bekendtgørelse 1329 af 21/12 2011 bliver epokegørende således som det ellers havde potentiale til at blive! Det havde ellers være i tråd med såvel tidligere miljøminister Connie Hedegaard som tidligere amtrådforenings formand Kresten Phillipsens ønsker og målsætninger:

“De steder, hvor samfundet, virksomhederne eller den enkelte borger udviser ansvarlighed ved at sætte særligt fokus på et miljøproblem, bærer indsatsen frugt”….

“Ansvarlighed og handling giver resultater. Det er den vigtigste lære af Miljøtilstandsrapport 2005”

Citat fra: ”Miljøtilstandsrapport 2005”

“Vi skal holde trusler og forureninger væk fra de indvindingsområder, vi bruger idag, og dem, vi får brug for imorgen. Samtidig skal vi gøre vores adfærd mere miljøsikker, for vi kan ikke blive ved med at rydde op efter os selv.Tiden er ikke til, at usikkerheden tages til indtægt for mundheldet : “Det går nok”. Tiden er inde til at sige. “Tænk dig om, du bor oven på dit drikkevand”.

Citat : Kresten Phillipsen (Daværende Amtsrådsforeningen) forord fra “Grundvandet som drikkevandsressourse 2002”

De to ovenstående gode miljøklarsyn er henholdsvis 9 og 6 år gamle og involverede i problemstillingerne omkring olietankene kan med rette spørge sig selv hvornår der følges op på målsætningerne i forhold til olietankene.

A.A. Service & Transport Danmark A/S fortsætter med at “råbe vagt i gevær” og gøre opmærksom på problemstillingen. Det redder desværre ikke katestrofen i det store billed, men med hjælp fra jer medier, kan jeg håbe på at budskabet bliver hørt – i bund og grund til gavn for tankejeren selv og hans/hendes økonomi i første omgang, men især i sidste ende i forhold til vores fælles miljø og deraf følgende også økonomien i et samfundsmæssigt perspektiv.

Det er i virkeligheden så simpelt at vi har travlt med at redde hele verden, være førende på teknologi og grønne tanker og ideer, men er så pokkers visionære at vi kigger langt ud i horisonten med vidviklen monteret på virkelighedskameraet. Alt i mens jorden vi står på, leger og dyrker sport på, bygger vore dyre boliger på og priser som selvfølgeligt blot venter på at vise sig fra sin sorte side.

Jeg frygter den dag hvor omfanget af usælgelige ejendomme udvikler sig eksplosivt på grund af forurenede grunde, at vandboringer lukkes på grund af olieforureninger og regningen skal betales. Selvom jeg med god samvittighed kan sige: ”Hvad sagde jeg?” så gavner det jo i virkeligheden ikke nogen af os, for til den tid er det for sent

Klar tale i den nye tankbekendtgørelse
Så er der igen kommet en revidering af lovkravene til olietanke. Den nye tankbekendtgørelse hedder 1321 af 21/12 2011 og den udmærker sig især ved at præcisere følgende:

– Alle nedgravede olietanke under 6000 ltr. skal sløjfes STRAKS hvis alderen er ukendt eller ikke kan stadfæstes (§46.4).
– Tilsynsmyndighederne er pligtig at skulle lave opdatering/registrering af de enkelte olietankes stamdata og ikke mindst sløjfningsterminen i BBR (§50)
– Straframmerne er mere udførligt præciseret end nogensinde før og herunder at det medfører bøde hvis tømninger ikke er sket på den korrekte måde med en tømning for restindholdet og minimum afmontering af påfyldningsstuds og udluftningsrør ifølge reglerne (§57.21 & 22 m.fl.)

Ovennævnte er af altafgørende betydning i forhold til at det nu er krystalklart at der skal redegøres for alle de nedgravede tanke under 6000 ltr. som har ukendt oprindelse. Det er stadigvæk den enkelte grundejers ansvar at finde ud af forholdet, men tilsynsmyndigheden har fået det store ansvar for, en gang for alle at få opdateret BBR registreringerne inklusiv sløjfningsterminen. Til dette brug har de udvidede muligheder for bødepålæg af tankejerne og der er derfor gode tegn til at få ryddet op i de alt for mange tilfælde af ukendte forhold omkring olietanke i Danmark.

På sigt får bekendtgørelsen den betydning at ansvaret og regningen for eventuelle utætheder på tanke, som er ulovlige pga alder, manglende tømning eller andet, ender hos de rette ansvarlige, i form af tankejerne. Dette er muligvis uhensigtsmæssigt hvis tankejeren har overtaget ansvaret fra en tidligere ejer, men betyder imidlertid at alle bør være klar over at der følger et miljøansvar med at have en olietank på ejendommen, uanset om den er i brug eller tidligere har været det. Det er ikke blot miljølogik men også sund fornuft…

I A.A. Service & Transport Danmark A/S anser vi derfor den nye bekendtgørelse som et kærkomment tiltag som giver optimisme til at der nu kan gøres bod for alle fortidens syndere i form af ufuldstændige registreringer og ukorrekte tømninger.

Bekendtgørelsen er det korrekte indledende stykke administrative værktøj, i et omfang som er det bedste siden reglerne blev indført i 1970 og uset direkte. Nu mangler kun det lange seje træk med en gennemførelse af tiltagene ved en fælles indsats fra alle tankejere, tilsynsmyndigheden og de udøvende virksomheder for at miljøtruslen fra olietankene kan betegnes som endeligt minimeret fra vores allesammens miljø.
Det bliver givetvis omfattende at skulle lave arbejdet, men det er også 41 års manglende fokus som der skal gøres bod for og under alle omstændigheder vil belønningen komme alle til gode når det komplette overblik opnås for første gang nogensinde!

Bekendtgørelsen træder i kraft allerede 1. januar 2012.

Kontakt A.A. Service & Transport Danmark A/S hvis du har behov for at vide hvordan det har indflydelse på netop DIN tank.

Leave a Reply