Generelt om ulovlige olietanke

Det har juridisk har været et lovkrav at AJVA tanke skal/skulle sløjfes siden 1987eller 2001 (bk829 af 24/10 1999 §30) Hvis en sløjfning er sket efter dette tidspunkt vil tanken på det tidspunkt have været/være ulovlig.

Dette betød efterfølgende at lovgrundlaget (bk633 af 27/06 2005§42 stk. 6) omkring en miljøundersøgelse fandt anvendelse.

Som et lille kuriosum er lovkravet om miljøundersøgelse lempet i forhold til den nuværende gældende lov. Dette skyldes paradoksalt nok at miljøstyrelsen vurderede der er så mange ulovlige tanke (især ikke tømte eller afblændede) at omfanget af undersøgelser ville blive uoverskueligt hvis reglen som beskrevet på det viste link skulle håndhæves.

Det er naturligvis en skam på miljøets vegne, men ikke desto mindre har en gennemgang med juridisk rådgiver fortalt os at det er i orden at påpege lovkravet forretningsmæssigt hvis det på et tidspunkt har været gældende.

Med andre ord opfatter vi at der er mulighed/risiko for regres og økonomisk ansvar for tankejeren, hvis det kan påvises at en forurening er opstået på baggrund af et tidligere lovgivningsmæssigt misforhold. Tankejeren kan ikke sige at ”det er der ikke krav om”, hvis der tidligere har været det og han/hun ikke har overholdt disse.

Der er massevis af ulovlige tanke i Danmark.

Det er nok ikke det er realistisk eller nødvendigt at kræve miljøundersøgelse på dem som ”kun” er ulovlige i kraft af at de ikke er tømt fyldestgørende for restindholdet eller afblændet korrekt. Men vores rådgivning overfor tankejere med AJVA tanke går på at de skal have lavet en miljøundersøgelse, da føromtalte §42 stk. 6 blev indført i 2005 med henblik på dette forhold.

Det undrer os såre at der ikke er endnu mere fokus på olietankene og særligt i forhold til sløjfningsterminerne (bk259 af 23/03 2010 §43) for nedgravede tanke som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes som skulle have været sløjfet 31. marts 2010. (afsnit 3)

I teorien betyder det at ca. 50% af alle nedgravede tanke under 6m3 burde have været sløjfet – da tankejeren ikke kender årgangen eller har en tankattest.

Men som minimum bør tankejere som ikke kender årgangen på deres tank faktisk grave ned til deres beholdere og kigge efter tankårgangen eller sikre at de er glasfiberbelagt (og dermed typegodkendt). Først derefter vil de have sikkerhed for at 40 års reglen gælder og lovligt kunne bruge tanken frem til 31. marts 2015. (stk. 4)

Er det uvidenhed som gør at der er så få som får det gjort?

Hvis vi var tankfabrikanter ville vi tælle dage ned frem mod 31/03 2015 (der blev etableret rigtigt mange tanke først i 1970èrne), men man kan frygte at historien gentager sig selv og så bliver der måske heller ikke ved denne deadline ryddet op.

Lige nu gearer vi os til opgaven om at sørge for de bliver rigtigt tømt for restindholdet, men desværre kæmper vi stadigvæk med konkurrenter som tømmer dem ved alternative metoder og forkert rådgivning (boremaskinepumpe med utilstrækkelig sugekraft, tilsæt vand i tanken, når oliefyret stopper er tanken tom, bare hæld lidt sand ned i tanken osv, osv), men indtil da er det en ulige kamp hvor tankejeren er af den opfattelse at deres resterende olie er tusindvis af kroner værd og at en tømning bør være stort set gratis, da det “bare lige er at suge”.

I forhold til at få sløjfet en tank miljømæssigt korrekt er modsætningen imellem den generelle praksis og ansvaret/rettighederne i forhold til miljøbeskyttelseslovens (879 af 26/06 2010) desværre stadigvæk langt fra tidssvarende:

”§ 21 a. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. En tank, der er lovligt sløjfet, kan ikke senere kræves opgravet eller sløjfet på ny.”

I A.A. Service & Transport Danmark A/S fortsætter vi kampen ud fra opfordringen fra daværende miljøminister Connie Hedegaard, tilbage fra 2005, hvor vi første gang var med i høringerne til olietankbekendtgørelserne

“De steder, hvor samfundet, virksomhederne eller den enkelte borger udviser ansvarlighed ved at sætte særligt fokus på et miljøproblem, bærer indsatsen frugt”….

“Ansvarlighed og handling giver resultater. Det er den vigtigste lære af Miljøtilstandsrapport 2005”

Citat fra: ”Miljøtilstandsrapport 2005”

og opfordrer tankejere til eftertænksomhed:

“Vi skal holde trusler og forureninger væk fra de indvindingsområder, vi bruger idag, og dem, vi får brug for imorgen. Samtidig skal vi gøre vores adfærd mere miljøsikker, for vi kan ikke blive ved med at rydde op efter os selv.Tiden er ikke til, at usikkerheden tages til indtægt for mundheldet : “Det går nok”. Tiden er inde til at sige. “Tænk dig om, du bor oven på dit drikkevand”.

Citat : Kresten Phillipsen (Daværende Amtsrådsforeningen) forord fra “Grundvandet som drikkevandsressourse”

Leave a Reply